Algemene voorwaarden


Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de telefoon, e-mail en/of de internetsite van Feelgood Plaza zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen u, de koper en ons (Feelgood Plaza) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder u (de koper): de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons (Feelgood Plaza) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3. Afkoelingsperiode
Indien u koopt via een winkel op het internet heeft u het recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen, waarin u kunt afzien van de koop. Dit is wettelijk geregeld en voor ons verplicht om te vermelden in onze voorwaarden. Mits van toepassing dient u zelf zorg te dragen voor de retourzending. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongebruikt, compleet, in originele, dichte verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening. Wij adviseren u om het item "verzenden en retourneren" op onze site goed in acht te nemen, met name wat de verzending van bad- en bedtextiel en producten van Crabtree & Evelyn betreft.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief verzendkosten (conform de prijzen van PostNL post voor standaard brievenbuspost of pakketpost).
De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor verzending van de door u bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van PostNL. De verzendkosten zullen bij bestelling kenbaar worden gemaakt en zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 5. Levering
De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. We leveren binnen Nederland en België.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen maximaal 10 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat u uw bestelling geplaatst hebt bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. We behouden ons te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder motiverende redenen te weigeren.
Als de bestelde artikelen op voorraad zijn bij ons kan (binnen Nederland) een levertijd van 7 werkdagen worden aangehouden nadat de betaling van de bestelde producten op de rekening is bijgeschreven.
In het geval de door u bestelde artikelen niet op voorraad zijn bij ons, zal de verwachte levertijd zo snel mogelijk naar u worden gecommuniceerd. Indien de te verwachten levertijd meer dan drie weken zal gaan duren, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
We versturen de bestelde artikelen middels PostNL. Aangetekend of verzekerd verzenden van de artikelen kan op aanvraag. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Feelgood Plaza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken door PostNL (of een andere verlader) bij verzending of retournering. Indien verzending niet via brievenbuspost kan geschieden, maar via pakketpost moet plaatsvinden, dan zal, indien een bestelling niet kan worden aangeboden, de bestelling nog 1 keer worden aangeboden op een ander tijdstip/andere datum. Kan de bestelling dan nog niet worden afgeleverd, dan wordt deze bij de vervoerder bewaard tot een nieuwe vervoersopdracht voor deze bestelling komt. Bij een tweede aanbiedingsronde kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongebruikt, compleet, in originele, dichte verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. Graag wijzen we u er nogmaals op het item "verzenden en retourneren" op onze site goed in acht te nemen, met name wat de verzending van bad- en bedtextiel en producten van Crabtree & Evelyn betreft. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening.
Binnen 7 werkdagen na ontvangst door ons en na controle van het product storten we het geld (exclusief de door ons gemaakte verzendkosten) terug.
Wanneer u het gekochte product wilt ruilen voor een ander product, stuurt u eerst het gekochte product compleet, in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen vijf (5) werkdagen terug op eigen kosten. Wij zullen vervolgens het nieuwe product of model weer kosteloos versturen. Een eventueel prijsverschil zal door u worden bijbetaald of door ons worden teruggestort. Wilt u het hetzelfde artikel voor de tweede keer ruilen, dan zijn alle verzendkosten voor uw eigen rekening. U dient in dat geval het normale PostNL-tarief van 6,75 euro te voldoen.
Onverwachte prijsverhogingen van de fabrikant en typefouten in prijzen en of tekst zijn voorbehouden. Hier kunnen door de bezoeker van de website/koper geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Garantie
Uw bestelling word uiteraard met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:
- Retour zenden is alleen mogelijk indien een product bij aflevering materiaalfouten vertoont. U dient dit dan per omgaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
- Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder garantiebepalingen.
- Reclames die niet binnen 5 werkdagen na afleveren aan ons kenbaar zijn gemaakt worden niet meer gehonoreerd.

Artikel 8. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient u de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen vóór aflevering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, danwel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn we niet aansprakelijk.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen u en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.